Podmínky použití webu ucebnicomat.cz

Podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb nabízených na serveru ucebnicomat.cz, je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru ucebnicomat.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a zavazuje se tyto podmínky dodržovat:

Návštěvou webu ucebnicomat.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených informací. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Podmínky užívání služeb na serveru ucebnicomat.cz se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru ucebnicomat.cz pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného informování uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že služby nabízené na serveru ucebnicomat.cz jsou poskytované bezplatně. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené používáním serveru ucebnicomat.cz, či jeho nedostupností.

Uživatel bere na vědomí, že mu provozovatel serveru ucebnicomat.cz pouze umožňuje nabídnout inzerát k prodeji své knihy nebo kontaktovat jiného uživatele, za účelem nákupu. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotný průběh prodeje knihy či jakékoliv následky z něho vyplývající. Dohoda na konkrétním prodeji knihy je vždy vztahem pouze mezi dvěma uživateli a provozovatel se na ní nijak nepodílí.

Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru ucebnicomat.cz je možné užívat bez registrace, ostatní služby je uživatel oprávněn užívat pouze po provedené registraci.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodů, odmítnout nebo zrušit registraci (účet) uživatele, a to bez jakékoliv náhrady.

Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru ucebnicomat.cz zejména pro své soukromé účely. Uživatel může tyto služby užívat pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiného subjektu, až po písemném souhlasu Provozovatele. V takovém případě nás prosím kontaktuje.

Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru ucebnicomat.cz, mohou být využívány služby propojených serverů.

V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server ucebnicomat.cz data, bere uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru ucebnicomat.cz a ke kterému došlo ze strany třetích osob.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na server ucebnicomat.cz uživatelem.

Uživatel bere na vědomí, že server ucebnicomat.cz neslouží k zálohování jakýchkoliv dat či informací a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru ucebnicomat.cz.

Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru ucebnicomat.cz kdykoliv měnit, přerušit či ukončit.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru ucebnicomat.cz zcela dobrovolně. Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny v samostatném prohlášení.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o provozních záležitostech, novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob (obchodní sdělení). Uživatel souhlasí ve smyslu tohoto zákona s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby.